Skip to main content

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေး

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေးအတွက် နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက်အထိ ထပ်မံ တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေးအတွက် နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက်အထိ ထပ်မံ တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။

အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်